Perfil del contratista

La Fundació del Teatre Principal de Maó d’acord amb l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic posa a disposició de la ciutadania informació rellevant relativa a qualsevol licitació de la Fundació com a garantia d’una gestió ètica i responsable.  

Les licitacions i les adjudicacions – inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d’ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació – romanen publicades a la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Contacte del perfil del contractant: oficina@teatremao.com 

LICITACIÓ EN CURS

Conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general regulat i definit en l’article 26 de la llei 49/2022, de 23 de desembre del règim fiscal de les entitats sense dins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

  • PUBLICACIÓ: Plataforma de contractació
  • TERMINI PRESENTACIÓ OFERTA: fins el 17/03/2022 a les 23.59 h                   
  • PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat
  • RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA : 18 /03/2021
  • CONTRACTE: formalitzat 25/03/2021

Detall de la licitació