La Fundació

El 2001 es crea la Fundació Teatre Principal de Maó per promoure la participació privada i pública en les activitats de naturalesa cultural, molt especialment, les relacionades amb les arts escèniques.

La Fundació es regeix pels estatuts aprovats i per la legislació vigent en matèria de fundacions. L’àmbit territorial és el de la ciutat de Maó, tanmateix traspassa la seva acció al territori insular. Si bé la seva personalitat jurídica és reconeguda, a tots els efectes legals a la resta de l’estat espanyol i a l’estranger, on també pot desenvolupar les seves accions.

Finalitats de la fundació

Òrgans de la fundació

Els òrgans de la Fundació són el Patronat, el Comitè Executiu i el director/a -gerent/a.

L’Ajuntament de Maó té la condició de patró fundador, donat que és la institució fundadora; el batlle o la batllessa de la ciutat exerceix el càrrec de President-a de la Fundació. No obstant, i per decisió del patró fundador, mitjançant acord del Patronat, es poden incorporar altres institucions o entitats públiques i persones físiques i jurídiques privades.

El Consell Insular de Menorca és també membre adherit de la Fundació.

Recursos econòmics de la fundació

La Fundació compte amb una aportació anual de l’Ajuntament de Maó i del Consell Insular de Menorca, a càrrec dels seus pressupostos. Així mateix rep subvencions procedents del Govern Balear i d’altres entitats oficials o particulars.

S’afegeixen els ingressos procedents de les activitats artístiques, vendes de productes o de les prestacions dels diferents serveis que es puguin oferir en les instal·lacions del Teatre Principal.

D’igual manera la Fundació rep aportacions en concepte de mecenatge d’empreses o altres fundacions.