Perfil del contractant

La Fundació del Teatre Principal de Maó d’acord amb l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic posa a disposició de la ciutadania informació rellevant relativa a qualsevol licitació de la Fundació com a garantia d’una gestió ètica i responsable.  

Les licitacions i les adjudicacions – inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d’ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació – romanen publicades a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.  

Contacte del perfil del contractant: oficina@teatremao.com