Perfil del contractant

La Fundació del Teatre Principal de Maó d’acord amb l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic posa a disposició de la ciutadania informació rellevant relativa a qualsevol licitació de la Fundació com a garantia d’una gestió ètica i responsable.  

Les licitacions i les adjudicacions – inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d’ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació – romanen publicades a la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Contacte del perfil del contractant: oficina@teatremao.com 

LICITACIÓ EN CURS

Procediment obert simplificat, pel “SUBMINISTRE DE FOCOS LED PER IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR”. TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ Expedi. 03/2022

 • PUBLICACIÓ: Plataforma de contractació
 • TERMINI PRESENTACIÓ OFERTA: fins el 24/12/2022 a les 23.59 h
 • PROCEDIMENT: Procediment obert simplificat, tramitació ordinària, adjudicació a l’oferta que millor qualitat-preu ofereixi
 • RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA: 

Detall de la licitació

———————————

ANTERIORS LICITACIONS

Contracte privat per la celebració del concert de Joan Manuel Serrat de la seva gira “El vicio de cantar” a Maó, en el marc de l’Splendid Festival 2022. 

 • PUBLICACIÓ: Plataforma de contractació
 • TERMINI PRESENTACIÓ OFERTA: fins el 22/07/2022 a les 23.59 h
 • PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat
 • RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA: 29/07/2022
 • CONTRACTE: 

Detall de la licitació

—————————-

Conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general regulat i definit en l’article 26 de la llei 49/2022, de 23 de desembre del règim fiscal de les entitats sense dins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • PUBLICACIÓ: Plataforma de contractació
 • TERMINI PRESENTACIÓ OFERTA: fins el 17/03/2022 a les 23.59 h                   
 • PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat
 • RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA : 18 /03/2022
 • CONTRACTE: formalitzat 25/03/2022

Detall de la licitació