Transpàrencia

La Fundació del Teatre Principal de Maó, posa a disposició de la ciutadania informació rellevant sobre la seva organització institucional i gestió econòmica.

Estatuts fundacionals

Per tal de promoure la participació privada i pública en les activitats d’interès general de naturalesa cultural -i, de manera molt especial, les relacionades amb les arts escèniques – l’Ajuntament de Maó crea la Fundació del Teatre Principal de Maó, amb plena capacitat d’obrar, i que es regirà per aquests estatuts.

Organització institucional

Òrgans de govern